Magdalena Sapala

Prof. Dr. Magdalena Sapala

Research Professor Educational Development Unit

CV

Magdalena Sapala holds a PhD in economics with the specialization in European integration. She is an expert on the EU budget ans cohesion policy. She works as Policy Analyst at the European Parliamentary Research Service.

Magdalena is Senior Associate Researcher at the IES. From 2012 to 2015 she worked as a Research Professor at the Educational Development Unit. She is also associated with the European Studies Department at Poznan University of Economics in Poland where in 2000-2012 she worked as an Assistant Professor.

Books

 • SAPALA, Magdalena & PALUSZAK, Grzegorz (Poznan University of Economics). 2013. Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Link
 • SAPALA, Magdalena. 2013. Wyzwania wdrażania polityki spójności w Polsce 2014-2020 – opinie ekspertów, Katowice: Wydawnictwo "Sokół Nas"
 • SAPALA, Magdalena. 2012. Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 w opiniach ekspertów, Katowice: Wydawnictwo "Wokół Nas"
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2011. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2013 roku, Przegląd Zachodni nr 3/2011, p. 181-195 Link
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2009. Lobbing europejski a reprezentacje interesów z nowych państw członkowskich, in Małuszyńska, Ewa (ed),Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Poznan: Wydawnictwo UE, p. 15-87 Link
 • MUSIAŁKOWSKA Ida (Poznan University of Economics), SAPAŁA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2007. Współpraca sieciowa i niedopasowania instytucjonalne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce, in Okoń-Horodyńska, Ewa & Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna (ed) Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, p. 39-57
 • SAPALA, Magdalena. 2005. Rola władz terytorialnych w Unii Europejskiej. Formy reprezentacji interesów na forum europejskim, Wydawnictwo AE w Poznaniu

Chapters

 • SAPALA, Magdalena & KŁOBUCKA Karolina (Poznan University of Economics). 2013. Zasada partnerstwa w systemie zarządzania funduszami UE: o aktywności polskich reprezentacji biznesu, in Małuszyńska, Ewa (ed), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 115-131
 • SAPALA, Magdalena. 2013. Finansowanie polityki spójności UE, in Paluszak, Grzegorz & Sapala, Magdalena (ed), Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, p. 189-205 Link
 • SAPALA, Magdalena. 2013. Zasada partnerstwa w polityce spójności 2014-2020 i wyzwania jej wdrażania w Polsce, in Sapala, Magdalena (ed), Wyzwania wdrażania polityki spójności w Polsce 2014-2020 – opinie ekspertów, Gliwice: Wydawnictwo “Wokół Nas”, p. 77-88
 • SAPALA, Magdalena. 2012. Polityka spójności UE 2014-2020. Uwagi na temat propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, in Sapala, Magdalena (ed), Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 w opiniach ekspertów, Gliwice: Wydawnictwo "Wokół Nas", p. 72-86 Link
 • ANDRAŁOJĆ, Magdalena (Poznan Univeristy of Economics) & JASICZAK, Jakub (Poznan Univeristy of Economics) & SAPALA, Magdalena (Poznan Univeristy of Economics). 2011. Strategie rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - przegląd informacji dostępnych w Internecie, in Kochalski, Cezary (ed), Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Poznan: Wydawnictwo UE w Poznaniu, p. 83-102 Link
 • IDCZAK, Piotr (Poznan University of Economics) & MUSIAŁKOWSKA, Ida (Poznan University of Economics) & SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2009. Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, in Czachór, Zbigniew & Tomaszyk, Mikołaj J. (ed), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Poznan: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, p. 147-158 Link
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2008. The future of the common cohesion policy, in Bernat, Tomasz & Czerniachowicz, Barbara (ed), Social and Economic Condition of Regional Development, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, p. 161-170

Peer Reviewed Articles

 • MUSIAŁKOWSKA Ida (Poznan University of Economics), SAPAŁA, Magdalena, WRÓBEL, Łukasz (Poznan University of Economics). 2012. The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Poznan University of Economics Review, Vol. 12, No 2, p. 74-100 Link
 • MAŁUSZYŃSKA, Ewa (Poznan University of Economics) & SAPAŁA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2012. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Studia BAS, nr 3(31) 2012, p. 109-131 Link
 • SAPALA, Magdalena. 2011. Polityka spójności w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej 2014-2020. Zmiana i kontynuacja, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 9 (2011), Zeszyt 4, Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, p. 15-32 Link
 • SAPALA, Magdalena. 2011. Projekt polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Wspólnoty Europejskie Nr 6 (211), p. 29-39 Link
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2010. Strategia „Europa 2020" - po szczycie 17 czerwca 2010r., Wspólnoty Europejskie, 3/2010, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, p. 7-8
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2010. Strategia "Europa 2020" – wstępna ocena, Wspólnoty Europejskie 2010 nr 2, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, pp. 22-29. Link

Articles, Essays & Reviews

 • D'Alfonso A., Sapala M.. 2015. EPRS, European Parliament, 2015. pdf
 • SAPALA, Magdalena. 2012. Strength in reform, Public Service Review: European Union, Issue 24/2012, p.
 • OLBRYCHT, Jan (European Parliament) & SAPALA, Magdalena. 2011. The future of the EU cohesion policy: how much, what for and how?, European View, (2011)10, p. 241-248 Link

Commissioned Research & Policy Work

 • SAPALA, Magdalena. 2013. The European Union Multiannual Financial Framework 2014-2020. How to do more for less?, Poliicy Brief 2013/5, The Institute for European Studies, Brussels Link
 • MUSIAŁKOWSKA Ida (Poznan University of Economics), SAPAŁA, Magdalena, WRÓBEL, Łukasz (Poznan University of Economics). 2012. The Strengthening of the Single European Market in Crisis Circumstances, Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Working Paper 2012/02 Link
 • IDCZAK, Piotr (Poznan University of Economics) & MUSIAŁKOWSKA, Ida (Poznan University of Economics) & SAPALA, Magdalena. 2012. • Kierunki polityki spójności UE2 014-2020 a projekt Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • SAPALA, Magdalena (Poznan University of Economics). 2010. Lobbing interesów przedsiębiorstw na arenie europejskiej - niewykorzystana szansa, in Umiński, Stanisław, Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego-2010, Uniwersytet Gdański; PBS DGA, p. 190-198 Link